2018

Op zoek naar grote maatschappelijke uitdagingen door opmaak omgevingsanalyse en opstart participatietraject

2019

Samen met de sector jeugdwerk, de verschillende beleidsdomeinen en andere relevante actoren, zetten we het traject verder.

De nieuwe regering krijgt een onderbouwd en gedragen overzicht van de uitdagingen waar kinderen en jongeren mee geconfronteerd worden.

6 maanden na de start van de nieuwe regering, moeten de definitieve prioriteiten gekozen worden.

2020

De Vlaamse Regering kiest 5 prioriteiten, waar zij de komende periode op wil inzetten met het JKP

  1. Welbevinden en positieve identiteitsontwikkeling

  2. Gezonde en leefbare buurten

  3. Engagement en vrijwillige inzet

  4. Vrijetijdsbesteding voor allen

  5. Mediawijsheid

2021 - 2024

6 maanden na de keuze van de Vlaamse Regering wordt het JKP goedgekeurd.

Samen met onze partners en de verschillende beleidsdomeinen, werken we het JKP verder uit.

2022

Tussentijdse evaluatie en bijsturing

2023

Opstart nieuw JKP

2024

Eindevaluatie huidig JKP