Al sinds de regeerperiode 2000-2004 voegt de Vlaamse Regering haar plannen voor kinderen en voor jongeren samen, over de beleidsdomeinen heen. Met de kinderrechten als stevige basis. In dit overkoepelende plan worden de visie en het beleid van de Vlaamse Regering op jeugd- en kinderrechten vastgelegd. Het is van toepassing op alle kinderen, jongeren en jongvolwassenen iedereen tussen 0 en 30 jaar dusin Vlaanderen en Brussel. De minister van Jeugd coördineert dit plan. Het gaat over 5 heel concrete uitdagingen: Goed in je vel, Blij met je buurt, Knap geëngageerd en vrijwillig bezig, Vrije tijd voor allen en Mediawijs

 

Deze 5 uitdagingen werden geselecteerd na heel wat gesprekken met kinderen, jongeren en jongvolwassenen, organisaties, lokale besturen, onderzoekers en andere beleidsdomeinen. De komende jaren wil de Vlaamse Regering samen met verschillende partners graag nog beter en concreter haar best doen. Samen met jou. Door werk te maken van deze uitdagingen en hier heel concrete acties rond op te zetten.

2018

Op zoek naar grote maatschappelijke uitdagingen door opmaak omgevingsanalyse en opstart participatietraject

2019

Samen met de sector jeugdwerk, de verschillende beleidsdomeinen en andere relevante actoren, zetten we het traject verder.

De nieuwe regering krijgt een onderbouwd en gedragen overzicht van de uitdagingen waar kinderen en jongeren mee geconfronteerd worden.

6 maanden na de start van de nieuwe regering, moeten de definitieve prioriteiten gekozen worden.

2020

De Vlaamse Regering kiest 5 prioriteiten, waar zij de komende periode op wil inzetten met het JKP

  1. Welbevinden en positieve identiteitsontwikkeling

  2. Gezonde en leefbare buurten

  3. Engagement en vrijwillige inzet

  4. Vrijetijdsbesteding voor allen

  5. Mediawijsheid

2021 - 2024

6 maanden na de keuze van de Vlaamse Regering wordt het JKP goedgekeurd.

Samen met onze partners en de verschillende beleidsdomeinen, werken we het JKP verder uit.

2022

Tussentijdse evaluatie en bijsturing

2023

Opstart nieuw JKP

2024

Eindevaluatie huidig JKP