Een plan van de Vlaamse Regering

decretale basis, missie en proces

Opgelegd via een decreet

Het is de 4de keer dat de Vlaamse regering een jeugdbeleidsplan voorlegt aan het parlement. Dat gebeurt een jaar na het begin van de regeerperiode. Dit is zo per decreet bepaald. Nieuw is dat voor deze beleidsperiode ook het Vlaams Kinderrechtenbeleid helemaal zal worden geïntegreerd. Met het jeugdbeleidsplan streeft de Vlaamse overheid volgende doelstellingen na voor alle kinderen en jongeren tot en met 30 jaar.

  • Het creëren en borgen van gelijke kansen
  • Het creëren en borgen van brede ontwikkelingskansen
  • Het creëren van ruimte
  • Het verhogen van de formele en informele betrokkenheid van kinderen en jongeren

Maar een echte oefening in participatie

Een simpele bepaling in een decreet verbergt echter een intensieve voorbereidingsperiode. Het jeugdbeleidsplan probeert zelf een voorbeeld te zijn van een participatief proces met grote betrokkenheid van kinderen, jongeren en experten. Die voorbereiding startte reeds in het voorjaar van 2013. Ondermeer een ruime omgevingsanalyse, een Groteprioriteitendebat, verschillende werkgroepen en terugkoppeling via sociale media waren de voedingsbodem voor een doelstellingenkader rond 12 prioritaire topics. Aan de bevoegde ministers werd dan gevraagd hun actieplan te bezorgen. Daarna werden door de administraties projecten, processen en indicatoren uitgewerkt.

En meer dan woorden op papier

Dit geheel van doelstellingen, indicatoren, projecten en processen vormt het Vlaams Jeugd- en Kinderrechtenbeleidsplan 2015-2019. De Vlaamse Regering bezorgt aan het Vlaams Parlement en de Kinderrechtencommissaris een tussentijds rapport over de uitvoering van het Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan na het tweede jaar van uitvoering, en een eindrapport in het laatste jaar van uitvoering.

Over JKP